Нийгэмлэгийн Эрхэм зорилго

Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх тогтолцоог үндэсний түвшинд бэхжүүлэхэд оршино.